worldwide

Polityka Prywatności Harrison Assessments ("Polityka Prywatności")

Data ostatniej aktualizacji: 27 grudnia 2017

Wprowadzenie do Polityki Prywatności

Niniejsza strona internetowa („Witryna” lub „Strona”) jest własnością i jest zarządzana przez Harrison Assessments International, Ltd. („HA”). W HA zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest dla Ciebie prywatność i jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę Twojej prywatności podczas odwiedzania Strony i przekazywania nam przez Ciebie informacji, dlatego wprowadziliśmy politykę prywatności naszej strony internetowej („Polityka Prywatności”). Zapoznaj się z informacją HA w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Dane Osobowe, które nam przekazujesz podczas wchodzenia na Stronę i korzystania z niej.

Korzystanie ze Strony nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych Danych Osobowych i umożliwia zachowanie przez Ciebie pełnej anonimowości. Odwiedzając Stronę i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności, a jeśli podasz nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji o Tobie, zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, nie podawaj nam Twoich danych i nie korzystaj ze Strony.

W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności „my”, „nasz” i „nas” oznacza HA i jej podmioty stowarzyszone.

Czym są Dane Osobowe

Pojęcie Danych Osobowych zostało zdefiniowane w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Twoim kraju. Definicja obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy na przykład adres IP - jeżeli można Cię zidentyfikować na jego podstawie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W skrócie, są to wszelkie dane, które same lub z innymi danymi będącymi w naszym posiadaniu lub dostępnymi dla nas, mogą zostać wykorzystane do identyfikacji osoby korzystającej z naszej Strony.

Dane osobowe obejmują również szczególne kategorie danych osobowych. Są to dane ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej (w zależności od przypadku).

Ważna informacja o przekazywaniu danych za granicę

Ze względu na globalny charakter naszej działalności Twoje Dane Osobowe będą przechowywane i przekazywane podmiotom znajdującym się w różnych krajach, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Mogą w nich obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w Twoim kraju rezydencji lub nie będą obowiązywać przepisy o ochronie danych. Kraje te mogą nie być uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę Danych Osobowych.

W szczególności, przechowujemy Twoje Dane Osobowe na serwerach w Hongkongu i Singapurze, które nie są uważane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych. Przechowujemy jednak wszystkie dane na serwerach Amazon Web Services, które wykorzystują najwyższy poziom technologii bezpieczeństwa danych. Stosujemy również umowy Europejskiej Klauzuli Wzorcowej, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Ze wzorami umów możesz się zapoznać pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz otrzymać wzorzec takiej umowy, skontaktuj się z nami (szczegóły poniżej). Pamiętaj, że informacje objęte tajemnicą handlową mogą zostać usunięte / wykasowane z dostarczonych Ci wzorców.

Dane osobowe, które możemy zbierać

Otrzymane od Ciebie Dane Osobowe obejmują:

 • Twoje pełne imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, informacje o pracodawcy / firmie i zawodzie, stanowiska pracy, numery telefonu i faksu, informacje demograficzne, adres IP i
 • wszelkie inne Dane Osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz

Dane Osobowe innych osób

Jeśli chcesz przekazać nam Dane Osobowe dotyczące innej osoby, w tym współpracowników lub osób, w których imieniu działasz, musisz upewnić się, że masz na to ich uprzednią zgodę. Musisz również udostępnić im kopię niniejszej Polityki Prywatności, a także wszelkie inne stosowne oświadczenia dotyczące prywatności (patrz wyżej), zanim poprosisz je o zgodę.

Cele, dla których przetwarzamy Dane Osobowe

Używamy i w inny sposób przetwarzamy Dane Osobowe wyłącznie w określonych i ograniczonych celach. Prosimy tylko o dane, które są adekwatne, istotne i nie są nadmiarowe do realizacji tych celów. Gdy poprosimy Cię o podanie Danych Osobowych, wskazujemy cele, dla których realizacji będziemy przetwarzać te dane w stosownych przypadkach.

Może to obejmować:

 1. jeśli zdecydujesz się zarejestrować, aby otrzymywać informacje o naszych produktach i usługach lub jeśli zapytasz o nie, wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w celu udzielenia Ci odpowiedzi;
 2. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody lub w inny sposób dozwolony obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i marketingu, aby od czasu do czasu skontaktować się z Tobą w celu poinformowania Cię o nowych produktach i / lub usługach, które będziemy świadczyć, i które uznamy za interesujące dla Ciebie;
 3. w celu realizacji Twojego zapytania lub w celu niezbędnym do realizacji umowy
 4. w celu zdiagnozowania problemów z serwerem lub dotyczących zarządzania Stroną;
 5. podczas procesu rekrutacyjnego;
 6. dla badań i analiz oraz celów statystycznych;
 7. dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa, wymogami organów nadzoru oraz dobrymi praktykami;

Nie będziemy oferować, wypożyczać, udostępniać ani sprzedawać Danych Osobowych, odpowiedzi na ankiety ani żadnych innych szczegółowych informacji o Tobie lub Twojej organizacji stronom trzecim (w tym firmom marketingu bezpośredniego), z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że poprosimy i otrzymamy na to Twoją uprzednią zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Opisaliśmy powyżej cele, dla których możemy wykorzystywać i w inny sposób przetwarzać Twoje Dane Osobowe w związku ze Stroną lub w celach biznesowych. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do wskazania Ci podstawy prawnej dla przetwarzania, w tym wykorzystywania Twoich danych. W szczególności:

 1. w celu realizacji zobowiązań wynikających z naszej umowy z Tobą
 2. przetwarzanie w przypadku posiadania prawnie uzasadnionych interesów, pod warunkiem że nie są one nadrzędne w stosunku do Twoich interesów oraz podstawowych praw i wolności (obejmuje to nasze własne uzasadnione interesy oraz interesy innych podmiotów i oddziałów w naszej grupie kapitałowej), w szczególności ma to znaczenie, gdy wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i wypełnienia naszych obowiązków.
 3. przetwarzanie, które jest niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi określonymi w prawie Unii Europejskiej (w stosownych przypadkach) oraz w prawie krajowym we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Uzasadnieniem przetwarzania Twoich Danych Osobowych w niektórych przypadkach może być Twoja zgoda. Oznacza to Twoją dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę. Na przykład, gdy potrzebujemy Twojej zgody aby wysłać Ci bezpośrednią komunikację marketingową (patrz poniżej). Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, której udzieliłeś. Należy pamiętać, że jeśli to zrobisz i jeśli nie będziemy mieli innego uzasadnionego powodu, aby przetwarzać Twoje Dane Osobowe, może to uniemożliwić dostarczenie Ci informacji o naszych produktach i usługach.

Podsumowując, potrzebujemy pewnych kategorii Danych Osobowych, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umową z Tobą (w stosownych przypadkach). Niektóre inne Dane Osobowe są przetwarzane ze względu na nasze uzasadnione interesy w przypadkach, gdy nie powoduje to szkody dla Ciebie. Niektóre Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

Bieżące informacje i marketing bezpośredni

Za twoją zgodą, w stosownych przypadkach, przechowujemy twoje imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe (w tym numery telefonów i adresy e-mail) w naszych bazach danych i od czasu do czasu możemy wykorzystywać te informacje w celu poinformowania Cię o naszych produktach i usługach własnych oraz przekazać aktualne informacje na temat zmian w naszej branży, które mogą Cię zainteresować. W tym celu możemy skontaktować się z Tobą na piśmie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz, aby Twoje dane kontaktowe były wykorzystywane do tych celów, skontaktuj się z nami (patrz „Skontaktuj się z nami” poniżej).

Anonimizacja danych i agregowanie informacji

Możemy konwertować Twoje Dane Osobowe na dane statystyczne lub zagregować je w taki sposób, aby zapewnić ich pełną anonimizację. Możemy wykorzystywać te zagregowane dane do prowadzenia badań rynkowych i analiz, w tym do tworzenia badań statystycznych i raportów. Na przykład możemy opracowywać raporty dotyczące tego, które z naszych ofert produktów przyciągają najmniej lub najwięcej zapytań od firm, z którymi współpracujemy, pośredników oraz innych osób odwiedzających naszą Stronę. Możemy udostępniać dane zagregowane na kilka sposobów, w tym z tych samych powodów, dla których możemy udostępniać Dane Osobowe (patrz „Ujawnianie Danych Osobowych stronom trzecim” poniżej).

W szczególności używamy narzędzi informatycznych do gromadzenia anonimowych informacji o korzystaniu z naszej Strony, na przykład:

 1. używamy technologii do badania, które strony odwiedzają użytkownicy naszej Witryny. Używamy również technologii do określania, z których przeglądarek korzystają nasi użytkownicy. Technologia ta nie identyfikuje Cię osobiście, pozwala nam po prostu gromadzić statystyki dotyczące naszych gości i ich korzystania z naszej Strony.
 2. niektóre strony tej witryny mogą zawierać hiperłącza do innych jej stron. Możemy używać technologii do śledzenia częstotliwości korzystania z tych linków oraz stron, które odwiedzają nasi użytkownicy. Używana technologia nie identyfikuje Cię osobiście - pozwala nam po prostu zestawiać statystyki dotyczące korzystania z hiperłączy.

Używamy zanonimizowanych danych do ulepszania treści i funkcjonalności Strony oraz do badania obszarów i tematów, które cieszą się największym zainteresowaniem, co pomaga nam lepiej dopasować naszą komunikację e-mail (dla tych, którzy chcą otrzymywać takie wiadomości). Pozwala nam to lepiej zrozumieć ogólne obszary zainteresowań odwiedzających naszą Witrynę, a tym samym ulepszać ją oraz oferowane przez nas produkty i usługi.

Ciasteczka

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje o twoich wizytach na stronie, takie jak przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie lub przejścia między poszczególnymi podstronami. W tym celu w usłudze Google Analytics wykorzystywane są pliki cookie Google LLC.

Ujawnianie Twoich Danych Osobowych innym podmiotom

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe innym podmiotom, w tym między innymi:

 1. w ramach naszej grupy firm oraz (jeśli znajdujesz się w jurysdykcji, w której prowadzimy działalność za pośrednictwem oddziałów), do naszych lokalnych oddziałów w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności;
 2. naszym partnerom biznesowym w celu dostarczania naszych produktów i usług, może to obejmować przedstawicieli i inne osoby trzecie;
 3. w razie konieczności w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi (w tym, w stosownych przypadkach, obowiązujących spółki z naszej grupy w Stanach Zjednoczonych), wymiaru sprawiedliwości, ochrony żywotnych interesów, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub tej Witryny w celu podjęcia środków ostrożności przeciwko odpowiedzialności prawnej;
 4. organom nadzoru, sądom i agencjom rządowym w celu przestrzegania porządku prawnego, wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz na żądanie organów państwa; i
 5. HA może angażować strony trzecie do zarządzania Stroną i świadczenia innych usług z nią związanych, takich jak gromadzenie i analiza danych. Takie osoby trzecie mogą mieć dostęp do niektórych Danych Osobowych, które podajesz jako niezbędne do świadczenia niektórych usług w imieniu HA; pod warunkiem jednak, że wszystkie takie osoby trzecie będą zobowiązane do ochrony takich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Dążymy do stosowania odpowiednich technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych, które są przez nas przetwarzane, przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w związku z korzystaniem z naszej Strony. Środki te obejmują między innymi zabezpieczenie sprzętu komputerowego, plików oraz siedziby. Nasi usługodawcy są również starannie dobierani i muszą stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. W niektórych obszarach HA stosuje standardowe w branży szyfrowanie SSL w celu ochrony transmisji danych. Większość obecnych przeglądarek obsługuje poziom bezpieczeństwa wymagany do korzystania z nich.

W szczególności staramy się wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do poziomu ryzyka, w tym w stosownych przypadkach: (a) pseudonimizacja (na przykład w przypadku, dane są oddzielone od bezpośrednich identyfikatorów, aby ustalenie tożsamości nie było możliwe bez dodatkowych informacji, które są przechowywane osobno) i szyfrowania, (b) zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych, (c) zapewnienie możliwości przywrócenia dostępności i dostępu do Danych Osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego; oraz (d) zapewnienie procesu regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Informacje o Twoim koncie HA są chronione hasłem dla Twojej prywatności i bezpieczeństwa. Chociaż staramy się zapewnić integralność i bezpieczeństwo naszej sieci i systemów, nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną przechwyceniu tych informacji przez osoby trzecie. Nie należy zakładać ani oczekiwać, że wszelkie przekazywane nam informacje (takie jak dane osobowe lub inne dane, pytania lub odpowiedzi, komentarze lub sugestie) są poufne. Zdecydowanie zalecamy, aby nikomu nie ujawniać swojego hasła. HA nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła w żadnej niechcianej komunikacji. HA, wszelkie osoby trzecie świadczące usługi w związku z Witryną oraz ich dostawcy usług internetowych nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek informacje o tobie zostaną przechwycone i wykorzystane przez niezamierzonego odbiorcę.

Okres przechowywania lub kryteria zastosowane do ustalenia okresu przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których zostały zebrane, jak opisano powyżej.

Kryteria, których używamy do określania okresów przechowywania Danych Osobowych obejmują: (i) Przechowywanie w przypadku zapytań. Będziemy je przechowywać przez rozsądny okres po ustaniu relacji między nami (do 6 miesięcy) w przypadku zapytań od Ciebie; (ii) Przechowywanie dotyczące reklamacji. Przechowamy je przez okres, w którym możesz zgodnie z prawem wnieść roszczenia przeciwko nam w zakresie zawartej z nami umowy (w Niemczech oznacza to, że będziemy je przechowywać przez 10 lat); (iii) Przechowywanie zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Zastanowimy się, czy będziemy musieli je zachować po okresie opisanym w (ii) ze względu na wymogi prawne lub regulacyjne.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych zasad dotyczących przechowywania danych, skontaktuj się z nami (patrz „Skontaktuj się z nami” poniżej).

Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

Na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Twoim kraju, przysługują Ci określone prawa. Mogą one obejmować (w stosownych przypadkach): prawo do żądania dostępu do posiadanych przez nas Danych Osobowych; prawo do sprostowania, w tym do żądania od nas poprawienia niedokładnych Danych Osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczącego Ciebie lub sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, prawo do żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych, jeżeli nie jest już dłużej konieczne, abyśmy je przechowywali; prawo do przenoszenia danych, w tym do uzyskania Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, na przykład w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; prawo do odwołania się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (jeśli dotyczy), który ma prawne lub znaczący wpływ na Ciebie jako osobę fizyczną; oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, na które wcześniej wyraziłeś zgodę.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw (odpowiednio), zobacz „Skontaktuj się z nami”.

Linki do innych stron internetowych

Ta strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Te hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika, i pozostają poza naszą bezpośrednią kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za materiały należące do osób trzecich ani za funkcjonowanie i treść innych stron internetowych. Zalecamy zapoznanie się z każdą polityką prywatności opublikowaną na każdej odwiedzanej stronie przed skorzystaniem z niej lub przekazaniem jakichkolwiek Danych Osobowych.

Aktualizacje i zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Stale doskonalimy nasze metody komunikacji i zwiększamy funkcjonalność naszej Strony i usług. Z powodu tych ciągłych zmian, zmian w prawie i zmieniającego się charakteru technologii, nasze praktyki dotyczące danych będą się od czasu do czasu zmieniać. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz wyegzekwować przysługujące Ci prawa związane z ochroną danych osobowych, wyślij e-mail: legal@harrisonassessments.com

Pamiętaj, aby w korespondencji podać swój adres e-mail i numer telefonu.

Lub napisz do:

Harrison Assessments International, Ltd.

Unit 3105, Level 31, Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories, Hong Kong

Telefon: (852) 35896541

Pozostałe dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.


 • ROZWIĄZANIA
 • ASSESSMENTY
 • TECHNOLOGIA
 • ZASOBY
 • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo